TOP NEWS

*ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(Η σελίδα εμπλουτίζεται συνεχώς με την προσθήκη νέων ερωτήσεων-απαντήσεων)
 • Τι είναι το έργο "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου" ΑΠ 9

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους και εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων κάθε ηλικίας. Φορέας σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Στόχος του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η λήξη του έργου είναι η 31/07/2016.
Η επίσημη σελίδα του έργου είναι: http://www.inedivim.gr

 • Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την Ομάδα Έργου;
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
 2131314639,
 2131314640,
 2131314634
E-mail

Ιστοχώρος
Social Media
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας
& Νοτίου Αιγαίου (facebook)


 • Τι είναι Γενική Εκπαίδευση Ενηλικων;

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με το αρθρ. 2 παρ. 8 του ν. 3879/2010 ορίζεται ως εξής: «Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενήλικους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης».


 • Τι είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.); 

Οι Δήμοι των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου , συστήνουν και λειτουργούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στα οποία υλοποιούνται Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
 • Τι είναι τα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας;

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης στα εξής θεματικά πεδία:


Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας έχουν προταθεί από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. 
Το αντικείμενα που το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κύμης Αλιβερίου προσφέρει βρίσκονται στην  σελίδα ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του παρόντος ιστότοπου.
 • Πως μπορώ να εγγραφώ σε ένα τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ;

Απλά συμπληρώνοντας την αίτηση εκπαιδευομένου και προσκομίζοντας στην έδρα του αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ). Η εγγραφή στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κύμης Αλιβερίου μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι Δύο (2) αντικείμενα ανά εκπαιδευτικό έτος.
 • Υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης ενός προγράμματος αντί για δια ζώσης;

Η πρωτοτυπία στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» είναι ότι προσφέρεται η δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας e-ΚΔΒΜ (εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση) ως εναλλακτική δομή, με μειωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό κόστος, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιωτικών Δήμων που έχουν λίγους κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι και παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά, όπως συμβαίνει στα μικρά νησιά του Νότιου Αιγαίου. 

Το Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Κύμης Αλιβερίου υλοποιεί Δια Ζώσης Προγράμματα και παράλληλα έχει πιστοποιηθεί και ως e-ΚΔΒΜ την οποία θα προσφέρει σύντομα  στο τρέχον εκπαιδευτικό έτους 2015-2016.   • Πως θα έρθω σε επαφή με τα υπεύθυνα στελέχη (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Διασφάλισης της Ποιότητας & Υπεύθυνος Οργάνωσης) των Κ.Δ.Β.Μ;

Η επικοινωνία με το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κύμης Αλιβερίου μπορεί να γίνει με την υποβολή ερωτήματος-αιτήματος και με τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στην σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ του παρόντος ιστότοπου.


 • Έχω καμία οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση ενός τμήματος;

Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον εκπαιδευόμενο αφού τόσο η παρακολούθηση όσο και το Εκπαιδευτικό Υλικό που διανέμεται κατά την διάρκεια υλοποίησης των τμημάτων είναι ΔΩΡΕΑΝ. Το Κ.Δ.Β.Μ.του δήμου Κύμης Αλιβερίου μεριμνά στην έγκαιρη παράδοση του Εκπαιδευτικού Υλικού στους εκπαιδευόμενους σε έντυπη μορφή και ταυτόχρονα το αναρτά στην σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ του παρόντος ιστότοπου.

 • Πως θα ενημερωθώ για την ένταξή μου σε ένα τμήμα δια βίου μάθησης;
Η ενημέρωση θα γίνει με ευθύνη των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. τηλεφωνικά, με τα στοιχεία επικοινωνίας που δώσετε κατά την υποβολή την αίτησή σας.  • Που υλοποιούνται τα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κύμης Αλιβερίου
Υλοποιούνται σε πιστοποιημένους (από τα στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Δήμου η/και τον Υπεύθυνο Αντιδήμαρχο) χώρους οι οποίοι πληρούν τις υλικοτεχνικές προδιαγραφές και τις συνθήκες υγιεινής. Το Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Κύμης Αλιβερίου (εξαιτίας της τεράστιας διοικητικής έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος), πιστοποιεί συνεχώς νέους χώρους εκπαίδευσης ,ώστε αφενός να βελτιώσει της προσβασιμότητα των κατοίκων σε αυτούς και αφετέρου να μειώσει τις δαπάνες μετακίνησης των  εκπαιδευομένων. Μπορείτε να δείτε τα τμήματα που είτε τώρα υλοποιούνται είτε έληξαν καθώς και τον χώρο που έγιναν στην σελίδα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του παρόντος ιστότοπου.  


 • Πόσες απουσίες δικαιολογούνται;

Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.

 • Υπάρχει πιστοποιημένο εκπαιδευτικό Υλικό για τα αντικείμενα Δια Βίου Μάθησης
Στην καρτέλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  υπάρχει υπεσύνδεσμος με  τη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου Μάθησης όπου μπορείτε να βρείτε πληθώρα  αντικειμένων . Επίσης υπάρχουν υπεσύνδεσμοι για όλα σχεδόν τα Εθνικά προγράμματα (και οι περιλήψεις αυτών), που τα ΚΔΒΜ προσφέρουν καθώς και ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει παραχωρηθεί από τους εκπαιδευτές του ΚΔΒΜ Δήμου Κύμης Αλιβερίου και έχει δοθεί συμπληρωματικά στους εκπαιδευόμενους.


 •  Τι "χαρτί" θα πάρω με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος;
Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος  θα σας δοθεί με ευθύνη των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος με τη λήξη του τμήματος Δια Βίου Μάθησης τόσο από τους εκπαιδευτές όσο από τους εκπαιδευόμενους;
  Με την λήξη του τμήματος Δια Βίου μάθησης γίνεται με ευθύνη των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. αξιολόγηση τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους. Στο Κ.Δ.Β.Μ. η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται είτε έντυπά είτε ηλεκτρονικά. ομοίως και για τους εκπαιδευτές (έντυπα ή ηλεκτρονικά).


 • Χορηγείται αποζημίωση στους εκπαιδευόμενους;
Δεν χορηγείται καμία αποζημίωση


 • Καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης των εκπαιδευομένων;
Οι δαπάνες μετακίνησης δεν καλύπτονται.

 • Θα πρέπει να είμαι άνεργος για να παρακολουθήσω ένα τμήμα Δια βίου μάθησης;
Στα τμήματα δια Βίου μάθησης μπορούν ενταχθούν όλοι οι Ενήλικες χωρίς διάκριση, ασχέτως της εργασιακής τους κατάστασης.

 •  Θα πρέπει να ακυρώσω την κάρτα ανεργίας κατά την ένταξή μου σε ένα τμήμα Δια Βίου Μάθησης;
Φυσικά όχι.


 • Πρέπει να έχω πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ για να μπορέσω να διδάξω σε ΚΔΒΜ.
Δεν χρειάζεται κάποιος εκπαιδευτής να έχει πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για να διδάξει σε ένα ΚΔΒΜ. Ωστόσο από 01/09/2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τους εκπαιδευτές των ΚΔΒΜ. Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας μεταβείτε στην σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ή στον ΕΟΠΠΕΠ (www.eoppep.gr)


 • Πως μπορώ να γίνω εκπαιδευτής σε ένα Κ.Δ.Β.Μ.;
Για να γίνετε εκπαιδευτής σε ένα Κ.Δ.Β.Μ. θα πρέπει να είχατε υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας σε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Κάντε κλικ στις ακόλουθους υπερσύνδεσμους για να δείτε: 
Α. Την τελευταία πρόσκληση των εκπαιδευτών ληξε 23/10/2014)
Β. Τα οριστικά αποτελέσματα αυτής ανά Περιφέρεια  (Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο)
η΄μεταβείτε στη σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ του παρόντος ιστόχωρου.


 • Είμαι εκπαιδευτής, πως μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με την σύμβασή μου, την εκπαιδευτική αποζημίωσή  καθώς και την αποζημίωση των οδοιπορικών μου;
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ ή να μεταβείτε στη σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ του παρόντος ιστόχωρου.  

 • Είμαι εκπαιδευτής με τι παραστατικό θα πληρωθώ;
Οι εκπαιδευτές των ΚΔΒΜ είναι υποχρεωμένοι στην έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι οι οποίοι θα πληρωθούν με Τίτλο Κτήσης (πρώην ΑΕΔ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ του παρόντος ιστόχωρου.


 • Είμαι εκπαιδευτής στο τέλος του τμήματος χορηγείται βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας;
Με ευθύνη των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. με την λήξη του τμήματος αποστέλνεται στην Ομάδα Έργου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ η βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας για υπογραφές. (Υπόδειγμα Βεβαίωσης Διδακτικής Εμπειρίας ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: